Nomas līgums

 

NOMAS LĪGUMS Nr. 2021.gada 02.jūnijs __________________, vienotais reģistrācijas _____________, turpmāk tekstā saukts “Iznomātājs” no vienas puses un ____________________, personas kods: ________________________ Dokumenta veids: ______________ Dokumenta numurs: ____________ Izdota: _______________________ Derīga līdz: ____________________ turpmāk tekstā saukts “Nomnieks”, no otras puses, turpmāk Iznomātājs un Nomnieks, abi kopā tiek saukti kā Puses, bet atsevišķi – Puse, bez viltus, maldības un spaidiem izsakot savu brīvo gribu, noslēdza šo līgumu par sekojošo: 1. Līguma priekšmets. 1.1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem nomā putekļu sūcēju Karcher Puzzi ______ ar tam pievienotajiem speciālajiem uzgaļiem, turpmāk sauktu “Inventārs”, saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Inventārs apredzēts tikai mīksto mēbeļu, paklāju un auduma virsmu tīrīšanai. 1.2. Šī līguma priekšmets ir nomas pakalpojums. 2. Nomas noteikumi. 2.1. Nomnieka saņem Iznomātāja Inventāru ________________________. 2021.gada _____._____________ pl. ______ 2.2. Nomnieka pienākums ir atgriezt Inventāru Iznomātājam līdz ____.______ pl.9:00. Ja inventārs netiek atdots noteiktajā vietā un laikā, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam ir tiesības uzskatīt inventāru par nozagtu. 2.3. Inventārs tiek nodots un atdots, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu, kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa. Jebkuri Inventāra bojājumi, ja tādi ir, atzīmējami pieņemšanas-nodošanas aktā. 2.4. Parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu, Nomnieks apliecina, ka ir saņēmis Inventāru labā tehniskā stāvokli un lietošanas kārtībā. 2.5. Nomnieka pienākums ir Inventāru atgriezt tīru un tādā pašā tehniskā un vizuālā stāvoklī, kādā Inventārs tika saņemts. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības prasīt papildus samaksu par Inventāra apkopi saskaņā ar Iznomātāja apstiprinātu cenrādi vai pēc iznomātāja speciālistu vērtējuma. 2.6. Nomnieks ir informēts, ka mīksto mēbeļu, paklāju un auduma virsmu tīrīšanai drīkst izmantot tikai Iznomātāja izsniegtos tīrīšanas līdzekļus. 2.6. Nomnieks nav tiesīgs Inventāru atsavināt, apgrūtināt ar lietu tiesībām vai pakļaut jebkāda veida saistībām. 2.7. Nomnieks nedrīkst izvest Inventāru ārpus Latvijas Republikas robežām. 2.8. Parakstot šo līgumu, Nomnieks apliecina ka ir informēts par Inventāra lietošanas Noteikumiem. 2.9. Ja inventārs nomas laikā ir bojāts, iet bojā, tiek pazaudēts vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar Inventāru atdot Nomnieka vainas dēl vai bez tās, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktā norādīto Inventāra vērtību un šī līguma nosacījumiem. Nomnieks nedrīkst veikt Inventāra remontu bez Iznomātāja piekrišanas un ir materiāli atbildīgs par nekvalificēti izdarīta remonta bojājumiem un to novēršanu. Zaudējumu apmēru nosaka Iznomātāja speciālists. 2.10. Ja bojājums nav vizuālajā pārbaudē pamanāms un to atklāj veicot iekārtas tehnisko pārbaudi, Iznomātājam ir tiesības 5 darba dienu laikā nosūta nomniekam e-pastā rēķinu par radīto iekārtas bojājumu atlīdzināšanu pilna apmērā. Nomniekam zaudējumu atlīdzināšana jāveic rēķina saņemšanas dienā. 2.11. Ja Nomnieks izmanto inventāru neatbilstoši tam paredzētajam pielietojumam vai bojā to, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt atdot Inventāru pirms nomas termina beigām, neatmaksājot Nomniekam nomas maksu un pieprasot zaudējuma atlīdzināšanu. 2.12. Iznomātājs izsniedzot Inventāru, Nomnieks tiek instruēts. Nomnieks saņem pilnu mutisku instruktāžu par iznomātā Inventāra lietošanu un drošu tās izmantošanu, kā arī drošības instrukcijas saistībā ar tīrīšanas līdzekļa lietošanu, nebojājot auduma virsmu, struktūru un krāsu. Parakstot šo līgumu, Nomnieks apliecina, ka instruktāžu ir saņēmis. 2.13. Iznomātājs neatbild par Iznomāta Inventāra atbilstību Nomnieka prasmei ar to rīkoties. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no Inventāra vai tīrīšanas līdzekļa neprasmīgas lietošanas gadījumā, un norobežojoties ar Nomnieka mantas bojājuma vai zaudējumu. 3. Norēķinu kārtība. 3.1. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu par Inventāra nomu, kas norādīts rēķinā. 3.2. Iznomātājs nodod Inventāru Nomniekam pēc nomas maksas saņemšanas pilna apmērā. 3.3. Laika vienība nomas maksas aprēķināšanai ir 23 stundas. Precīzs laiks nodošanas laiks minēts 2.2.punktā. 3.4. Ja Nomnieks nav atdevis Inventāru līguma noteiktajā laikā, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 25 eur par katru nokavēto dienu, kas Nomnieku neatbrīvo no līguma izpildes: 3.5. Līgumsods un zaudējumu atlīdzība Nomniekam jāsamaksā Iznomātājam ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, ja Līdzēji rakstiski nevienojas par citu samaksas termiņu. 3.7. Ja Nomnieks kavē Iznomātāja noteikto zaudējuma atlīdzību, Nomnieks maksā pilnu nomas maksu par visu apmaksas kavējuma laiku. 3.8. Kompensācija par neizmantoto nomas laiku, nododot inventāru pirms šajā līgumā noteiktās nomas termiņa beigām, netiek izmaksāta. 3.9. Maksājumi izdarāmi bezskaidrā naudā veicot pārskaitījumu uz Iznomātāja norēķinu kontu. 3.10. Puses vienojas, ka rēķins tiek sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. 4. Drošības garantijas. 4.1. Iznomātājam ir tiesības prasīt Nomniekam iemaksāt drošības naudu uz nomas laiku Inventāra vērtības pilnā vai daļējā apmērā, vai arī pieņemt citus drošības garantus. Drošības naudu Nomnieks iemaksā skaidrā naudā Iznomātāja kasē, kas tiek norādīts Pieņemšanas-nodošanas aktā. 4.2. Iznomātājam ir tiesības no drošības naudas bezstrīdus kartībā ieturēt visus šajā līguma noteiktos maksājumus, kas nav savlaicīgi veikti, un segt Nomnieka radītos zaudējumus. 4.3. Ja Nomnieks ir izpildījis līguma noteikumus, Iznomātājs atmaksā drošības naudu pilnā apmērā, kas tiek norādīts pieņemšanas-nodošanas aktā. 5. Līguma darbības laiks. 5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 5.2. Abas puses patur tiesības vienpusēji atteikt plānoto nomas pakalpojuma sniegšanu vai saņemšanu, brīdinot otru pusi rakstiskā veidā vismaz 64st iepriekš. No Nomnieka saņemto pakalpojuma samaksu, Iznomātājs atgriež Nomnieka bankas kontā 24 st laikā no rakstiskā atteikuma saņemšanas / izsūtīšanas. Puses apņemas necelt pretenzijas viena pret otru. 6. Nobeiguma noteikumi. 6.1. Strīdi starp pusēm tiks risināti savstarpēji vienojoties vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai griežoties Latvijas Republikas tiesā. 6.2. Šis parakstītais Līgums pilnība apliecina pušu vienošanos. Jebkādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī līguma nosacījumiem 6.3. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros, no kuriem viens ir Iznomātājam un otrs Nomniekam. 6.4. Parakstot šo līgumu, Līdzēji pieņem to par saistošu un izpildāmu. 6.6. Klients piekrīt personas datu apstrādei. Iznomātājs: _____________________ Nomnieks: _______________________